Privacy Statement

Privacy Statement

Anouk & Co. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Anouk & Co. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als praktijk voor coaching en therapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliƫnten

Persoonsgegevens van cliƫnten worden door Anouk & Co. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Administratieve doeleinden
  • Om u te kunnen informeren over workshopaangelegenheden;
  • Wanneer u contact heeft met Anouk & Co. Dit contact kan telefonisch zijn, maar ook als u ons via e-mail benadert, of ons via social media benadert;
  • Om bezoekers op de hoogte te houden en te inspireren, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, (mobiele) websites, app en twitter.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Bewaartermijn

Anouk & Co. bewaart persoonsgegevens na afloop van de behandelovereenkomst gedurende 7 jaar. Dit is de wettelijk vastgestelde bewaartermijn door de Belastingdienst.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: anoukvdschans@hotmail.com.

Wijzigingen

Anouk & Co. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Anouk & Co. uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken.

Bilthoven, 25 mei 2018